बेपत्ता जागरूकता (तिब्बती: snang la manges)

एक चेतना जसले आफ्नो वस्तु पत्ता लगाउन सक्दैन, यद्यपि त्यो वस्तु त्यसमा देखिन्छ।