तत्काल प्रेरणा

कार्यको समयमा उत्पन्न हुने प्रेरणा।