जागृति संग सद्भाव (बोधिपाक्ष्य-धर्म, बोधिपाखिय-धम्म)

XNUMX अभ्यासहरू सात सेटहरूमा सघन हुन्छन् जसले मुक्ति र जागरणको नेतृत्व गर्दछ।