सामान्य विशेषताहरू (सामान्य-लक्षण, सामन-लक्षन, तिब्बती: जासूसी' इ मत्सन न्इद)

विशेषताहरू, जस्तै अस्थिरता, असंतोषजनक, र गैर-आत्म जो सबै कार्य गर्ने चीजहरूमा सामान्य छन्।