भावना (वेदना)

पाँच समुच्चय मध्ये एक; सुखद, अप्रिय, वा तटस्थ रूपमा वस्तुहरूको अनुभव।