शून्यवादको चरम (उच्छेदान्त)

हाम्रो कार्यको कुनै नैतिक आयाम छैन भन्ने विश्वास; केहि पनि छैन भन्ने विश्वास।