स्पष्ट घटना (अभिमुखी)

घटना जसलाई साधारण प्राणीहरूले आफ्नो पाँच इन्द्रियद्वारा बुझ्न सक्छन्।