भोग शरीर (संभोगकाय, तिब्बती: longs sku)

यो बधाई जीउ जुन सर्वोच्चमा देखिन्छ शुद्ध भूमिहरू आर्य बोधिसत्व सिकाउन।