धारणी

एउटा सुगम वाक्यांश जसले शिक्षणको सारलाई समेट्छ।