समकक्ष चिन्ह (पाली: paṭbhāga-nimitta)

यो ध्यान ध्यान चेतना को वस्तु; एक वैचारिक वस्तु जुन एक वस्तुको आधारमा उत्पन्न हुन्छ जुन फारम हो।