करुणा (करुणा)

सबै दु:ख र यसका कारणहरूबाट मुक्त हुने भावनात्मक प्राणीहरूको कामना।