स्पष्ट अनुभूति / स्पष्ट अनुभूतिकर्ता (ब्रेकथ्रु, अभिसमया, तिब्बती: mngon rtogs)

एक मार्ग, एक उच्च ज्ञाता। यस अनुसार पाली परम्परा, यो एक supramundane मार्ग हो।