अनुभवहीन

तिब्बत मा एक स्वदेशी आध्यात्मिक परम्परा।