भिक्षुनी-उपाध्यायिनी

कसैको भिक्षुनी गुरू जसको साथमा नव-नियुक्त भिक्षुनीले कम्तिमा दुई वर्षसम्म तालिम लिन्छ।