भिक्षु र भिक्षुणी (भिक्षु र भिक्षुणी)

पूर्ण रूपमा व्यवस्थित monk र नन।