जागरण (सम्यक्षसंबोधि)

बुद्धत्व; राज्य जसमा सबै अस्पष्टताहरू त्यागेका छन् र सबै उत्कृष्ट गुणहरू असीमित रूपमा विकसित भएका छन्।