आत्मा

A स्थायी, एकात्मक, स्वतन्त्र आत्मगैर-बौद्धहरूले दाबी गरे जस्तै।