पुष्टि नकारात्मक (पर्युदासप्रतिषेधा, तिब्बती: मा यिन डगग)

एक नकारात्मक जहाँ, एक नकारात्मक वस्तु हटाउन जागरूकता मा, अर्को घटना सुझाव वा स्थापित छ।