true origins

Fundamental sources. (Pali: samudaya-sacca, Sanskrit, samudaya-satya)