saiksadharma (Pali: sekhiya, skyhya)

Training rules. A category of precepts in the Pratimoksa Sutra.

Synonyms:
siksakaraniya