upasampada (Pali: upasampanna)

Full ordination as a bhikshu or bhikshuni.