upadhaya

A senior bhikshu or bhikshuni who trains those newly ordained.