selflessness of phenomena (dharmanairātmya, Tibetan: chos kyi bdag med pa)

Prāsaṅgikas: the nonexistence of inherently existent phenomena other than persons.