நாகார்ஜுனாவின் விலையுயர்ந்த மாலை

வர்ணனைகள் ஒரு ராஜாவுக்கு விலைமதிப்பற்ற ஆலோசனையின் மாலை நாகார்ஜுனா மூலம்.

நாகார்ஜுனாவின் விலைமதிப்பற்ற மாலையில் உள்ள அனைத்து இடுகைகளும்

நாகார்ஜுனாவின் விலையுயர்ந்த மாலை

இன்பம் மற்றும் துன்பத்தின் தன்மை

"நடைமுறை நெறிமுறைகள் மற்றும் ஆழ்ந்த வெறுமை" என்ற புத்தகத்தை அடிப்படையாகக் கொண்ட மூன்று பேச்சுகளில் மூன்றாவது பேச்சு. கருத்துரை…

இடுகையைப் பார்க்கவும்
நாகார்ஜுனாவின் விலையுயர்ந்த மாலை

இரக்கமுள்ள உந்துதலுடன் வழிநடத்துதல்

"நடைமுறை நெறிமுறைகள் மற்றும் ஆழ்ந்த வெறுமை" என்ற புத்தகத்தை அடிப்படையாகக் கொண்ட மூன்று பேச்சுகளில் இரண்டாவது பேச்சு. கருத்துரை…

இடுகையைப் பார்க்கவும்
நாகார்ஜுனாவின் விலையுயர்ந்த மாலை

நடைமுறை விஷயங்களில் ஆன்மீக ஆலோசனை

"நடைமுறை நெறிமுறைகள் மற்றும் ஆழ்ந்த வெறுமை" என்ற புத்தகத்தை அடிப்படையாகக் கொண்ட மூன்று பேச்சுகளில் முதலாவது பேச்சு. கருத்துரை…

இடுகையைப் பார்க்கவும்
நாகார்ஜுனாவின் விலையுயர்ந்த மாலை

கடினமான காலங்களில் ஞானம்

ஒரு தலைவருக்கு நாகார்ஜுனாவின் அறிவுரைகள் நவீன காலத்திலும் தலைவர்களுக்கு எவ்வாறு பொருத்தமானது,...

இடுகையைப் பார்க்கவும்
நடைமுறை நெறிமுறைகள் மற்றும் ஆழ்ந்த வெறுமை புத்தகத்தின் அட்டைப்படம்.
நாகார்ஜுனாவின் விலையுயர்ந்த மாலை

"நடைமுறை நெறிமுறைகள் மற்றும் ஆழமான வெறுமை"...

நாகார்ஜுனாவின் "விலைமதிப்பற்ற மாலை" பற்றிய வர்ணனையை உள்ளடக்கிய வசனங்கள், உடனடியாக எவ்வாறு அடைவது என்பதற்கான வழிகாட்டுதல்...

இடுகையைப் பார்க்கவும்
நடைமுறை நெறிமுறைகள் மற்றும் ஆழ்ந்த வெறுமை புத்தகத்தின் அட்டைப்படம்.
நாகார்ஜுனாவின் விலையுயர்ந்த மாலை

நெறிமுறையாக வாழ்வதன் நன்மைகள்

உயர்ந்த மறுபிறப்புக்கு நெறிமுறை நடத்தை முதன்மைக் காரணம். நெறிமுறை நடத்தையை வளர்ப்பது என்பது பதின்மூன்று செயல்பாடுகளை கைவிடுவதை உள்ளடக்குகிறது...

இடுகையைப் பார்க்கவும்
ஒலிவாங்கியை பிடித்துக்கொண்டு சிரித்துக்கொண்டிருக்கிறார் வணக்கம்.
பௌத்தத்தில் ஈடுபாடு கொண்டவர்

புத்தர் ஒரு ஆர்வலரா?

"விலைமதிப்பற்ற மாலை" வசனங்களின் வர்ணனை, தர்மக் கொள்கைகளை அடிப்படையாகக் கொண்ட அரசாங்கம் எப்படி இருக்கிறது என்பதை விவரிக்கிறது.

இடுகையைப் பார்க்கவும்
பௌத்த ட்ரீடிஸ் பாட்காஸ்ட் படிக்கவும்

அத்தியாயம் 5: வசனங்கள் 493-500

நாகார்ஜுனாவின் "விலைமதிப்பற்ற மாலை"யின் இறுதி வசனங்கள், அவர் நம் அனைவருக்கும் அறிவுரைகளை சுருக்கமாக...

இடுகையைப் பார்க்கவும்
சூரிய ஒளியில் srtonge பார்வை கொண்ட பெண்
நவீன உலகில் நெறிமுறைகள்

நடைமுறை நெறிமுறைகள் மற்றும் தலைமை

நாகார்ஜுனாவின் விலைமதிப்பற்ற மாலையை அடிப்படையாகக் கொண்ட இரண்டு பேச்சுக்களில் முதல் பேச்சு…

இடுகையைப் பார்க்கவும்