పాడ్‌కాస్ట్ మేల్కొల్పడానికి మార్గం యొక్క దశలు

Apple Podcasts, Google Podcasts లేదా TuneIn రేడియోలో ట్యూన్ చేయండి.

పాడ్‌క్యాస్ట్ మేల్కొల్పడానికి మార్గం యొక్క దశల్లోని అన్ని పోస్ట్‌లు

వాల్యూమ్ 3 సంసారం, నిర్వాణం మరియు బుద్ధ స్వభావం

చక్రీయ ఉనికి నుండి విముక్తి

అధ్యాయం 11 నుండి బోధనను ప్రారంభించడం, శ్రావక వాహనం యొక్క అభ్యాసకుల ఐదు మార్గాలను వివరిస్తుంది.

పోస్ట్ చూడండి
వాల్యూమ్ 3 సంసారం, నిర్వాణం మరియు బుద్ధ స్వభావం

సంసారంలో మరియు అంతకు మించి కర్మ

అధ్యాయం 10 నుండి బోధనను పూర్తి చేస్తోంది, చివరి రెండు అతీంద్రియ కారకాలను వివరిస్తూ మరియు రకాలను కవర్ చేస్తోంది...

పోస్ట్ చూడండి
వాల్యూమ్ 3 సంసారం, నిర్వాణం మరియు బుద్ధ స్వభావం

అనుభూతి యొక్క సమీక్ష

అతీంద్రియ కారకాలు మరియు పదకొండు సద్గుణ మానసిక కారకాలను పోల్చి ప్రశ్నలకు ప్రతిస్పందించడం మరియు సమీక్షించడం...

పోస్ట్ చూడండి
వాల్యూమ్ 3 సంసారం, నిర్వాణం మరియు బుద్ధ స్వభావం

ఏకాగ్రత, జ్ఞానం & దృష్టి మరియు విచక్షణ...

అధ్యాయం 10 నుండి బోధనను కొనసాగించడం, అతీంద్రియ కారకాల ఏకాగ్రత, జ్ఞానం మరియు దృష్టి, నిరుత్సాహం మరియు...

పోస్ట్ చూడండి
వాల్యూమ్ 3 సంసారం, నిర్వాణం మరియు బుద్ధ స్వభావం

అతీంద్రియ ఆధారిత ఆవిర్భావం

10వ అధ్యాయం నుండి బోధనను కొనసాగించడం, అతీంద్రియ ఆధారిత ఆవిర్భావం మరియు విశ్వాసాన్ని కవర్ చేయడం గురించి వివరిస్తూ,...

పోస్ట్ చూడండి
వాల్యూమ్ 3 సంసారం, నిర్వాణం మరియు బుద్ధ స్వభావం

నిజమైన దుఃఖా యొక్క సమీక్ష

అధ్యాయం 2ని సమీక్షిస్తోంది, నిజమైన దుఃఖానికి సంబంధించిన విభాగాలను కవర్ చేస్తూ ఉనికి యొక్క రాజ్యాలను కవర్ చేస్తోంది మరియు…

పోస్ట్ చూడండి
వాల్యూమ్ 3 సంసారం, నిర్వాణం మరియు బుద్ధ స్వభావం

"యే ధర్మ ధరణి"

10వ అధ్యాయం నుండి బోధించడం ప్రారంభించి, "ధరణి"ని వివరిస్తూ అవి వివిధ అంశాలను ఎలా కవర్ చేస్తున్నాయో వివరించండి...

పోస్ట్ చూడండి
వాల్యూమ్ 3 సంసారం, నిర్వాణం మరియు బుద్ధ స్వభావం

కరుణ మరియు స్వేచ్ఛగా ఉండాలనే సంకల్పం

9వ అధ్యాయాన్ని పూర్తి చేస్తోంది, మూడు పరంగా నాలుగు సత్యాల గురించి ఎలా ఆలోచించాలో వివరిస్తుంది…

పోస్ట్ చూడండి
వాల్యూమ్ 3 సంసారం, నిర్వాణం మరియు బుద్ధ స్వభావం

నిజమైన ఆనందాన్ని కనుగొనడం

9వ అధ్యాయం నుండి బోధనను కొనసాగించడం, నిజమైన ఆనందం యొక్క మూలాన్ని పరిశోధించే మార్గాన్ని వివరిస్తుంది…

పోస్ట్ చూడండి
వాల్యూమ్ 3 సంసారం, నిర్వాణం మరియు బుద్ధ స్వభావం

12 లింక్‌లపై ధ్యానం చేయడం వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలు

9వ అధ్యాయం నుండి బోధనను ప్రారంభించడం మరియు 12 ధ్యానం చేయడం వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలను వివరిస్తుంది…

పోస్ట్ చూడండి
వాల్యూమ్ 3 సంసారం, నిర్వాణం మరియు బుద్ధ స్వభావం

అనే నాగార్జున విశ్లేషణ

8వ అధ్యాయం నుండి బోధనను పూర్తి చేయడం, నాగార్జున యొక్క నాలుగు పాయింట్ల విశ్లేషణను వివరిస్తుంది.

పోస్ట్ చూడండి