శ్రావస్తి అబ్బేలో బోధనలు

నాగార్జునపై ఖేన్సూర్ జంపా టేగ్‌చోక్ వ్యాఖ్యానం ఆధారంగా బోధనలు రాజు కోసం విలువైన సలహాల హారము.

శ్రావస్తి అబ్బేలో బోధనలలో అన్ని పోస్ట్‌లు

శ్రావస్తి అబ్బేలో బోధనలు

“విలువైన గార్లాండ్” సమీక్ష: క్విజ్ 8 క్వెస్టి...

పూజ్యమైన థబ్టెన్ సెమ్కీ బోధిచిట్టా యొక్క కారణాలను మరియు 32 సంకేతాలను సమీక్షించారు…

పోస్ట్ చూడండి
శ్రావస్తి అబ్బేలో బోధనలు

“విలువైన గార్లాండ్” సమీక్ష: క్విజ్ 8 క్వెస్టి...

పూజ్యమైన థుబ్టెన్ చోనీ బుద్ధుని శరీరాలను పొందేందుకు అవసరమైన అనంతమైన యోగ్యతను సమీక్షించారు మరియు...

పోస్ట్ చూడండి
పాడ్‌క్యాస్ట్ బౌద్ధ గ్రంథాలను అధ్యయనం చేయండి

అధ్యాయం 5: శ్లోకాలు 477-484

"ఇరవై-పద్య ప్రార్థన" బోధించడం, స్వీయ మరియు ఇతరుల కోసం ఆకాంక్ష మరియు అంకితభావం యొక్క శ్లోకాలపై దృష్టి సారించడం.

పోస్ట్ చూడండి
పాడ్‌క్యాస్ట్ బౌద్ధ గ్రంథాలను అధ్యయనం చేయండి

అధ్యాయం 5: శ్లోకాలు 484-489

ధ్యానం తీసుకోవడం మరియు ఇవ్వడం మరియు చివరి విభాగంలో బోధించడం ప్రారంభించడం గురించి హాస్య వివరణ...

పోస్ట్ చూడండి
పాడ్‌క్యాస్ట్ బౌద్ధ గ్రంథాలను అధ్యయనం చేయండి

అధ్యాయం 5: శ్లోకాలు 488-491

ఈ టెక్స్ట్‌లోని చివరి విభాగంలో 'క్లోజింగ్ వర్డ్స్ ఆఫ్ అడ్వైస్'పై బోధన. నాలుగు వివరణలు...

పోస్ట్ చూడండి
పాడ్‌క్యాస్ట్ బౌద్ధ గ్రంథాలను అధ్యయనం చేయండి

అధ్యాయం 5: శ్లోకాలు 493-500

నాగార్జున "విలువైన హారము" యొక్క చివరి పద్యాలు, మనందరికీ ఆయన సలహాలను సంగ్రహిస్తూ…

పోస్ట్ చూడండి