జ్ఞానం

కర్మ మరియు దాని ప్రభావాలను, నాలుగు సత్యాలను అర్థం చేసుకునే జ్ఞానం నుండి మరియు ఇతరులకు ఎలా ప్రయోజనం చేకూర్చాలనే జ్ఞానం నుండి, వాస్తవికత యొక్క అంతిమ స్వభావాన్ని గ్రహించే జ్ఞానం వరకు అనేక విభిన్న స్థాయిలలో జ్ఞానాన్ని ఎలా పెంపొందించుకోవాలో బోధనలు.

తాజా పోస్ట్లు

వెనరబుల్ థబ్టెన్ చోడ్రాన్ యొక్క బోధనా ఆర్కైవ్‌లోని అన్ని పోస్ట్‌లను వీక్షించండి.

వాల్యూమ్ 3 సంసారం, నిర్వాణం మరియు బుద్ధ స్వభావం

ఏదీ తీసివేయబడదు

అంతరాయం లేని మార్గం విముక్తి మార్గానికి ఎలా దారితీస్తుందో వివరిస్తూ, బుద్ధ స్వభావాన్ని మార్చడం మరియు మూడవది...

పోస్ట్ చూడండి
మార్గం యొక్క దశలు

ఆధ్యాత్మిక గురువును ఎలా చూడాలి

విద్యార్థి యొక్క లక్షణాలను వివరించడం మరియు విశ్వాసం మరియు మూడు మార్గాలను ఎలా పెంపొందించుకోవాలో వివరిస్తుంది…

పోస్ట్ చూడండి
మార్గం యొక్క దశలు

గురువు యొక్క ప్రాముఖ్యత

ఆధ్యాత్మిక గురువు యొక్క లక్షణాలను వివరించడం, 4వ అధ్యాయం నుండి బోధనను కొనసాగించడం.

పోస్ట్ చూడండి
మార్గం యొక్క దశలు

ధర్మాన్ని ఎలా వివరించాలి

3వ అధ్యాయం నుండి బోధనను కొనసాగించడం, ధర్మాన్ని బోధించడం వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలను వివరిస్తూ సరైన...

పోస్ట్ చూడండి
మార్గం యొక్క దశలు

ధర్మాన్ని ఎలా చేరుకోవాలి

ఒక పాత్ర యొక్క మూడు లోపాలను వదులుకోవడం మరియు ఆరు అవగాహనలపై ఆధారపడటం గురించి వివరిస్తూ,...

పోస్ట్ చూడండి
మార్గం యొక్క దశలు

ధర్మం యొక్క గొప్పతనం

2వ అధ్యాయం నుండి ధర్మం యొక్క గొప్పతనాన్ని వివరిస్తూ, వినడం వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలను వివరిస్తూ...

పోస్ట్ చూడండి
మార్గం యొక్క దశలు

జ్ఞానోదయానికి రోడ్‌మ్యాప్

అధ్యాయం 1, "రచయిత యొక్క గొప్పతనం" మరియు 2వ అధ్యాయం ప్రారంభం, "ధర్మం యొక్క గొప్పతనం"

పోస్ట్ చూడండి
వాల్యూమ్ 3 సంసారం, నిర్వాణం మరియు బుద్ధ స్వభావం

మురికిలో బంగారం లాంటిది

అధ్యాయంలో “తథాగతగర్భ యొక్క తొమ్మిది సారూప్యాలు” విభాగం నుండి మూడవ మరియు నాల్గవ సారూప్యాలను వివరిస్తూ...

పోస్ట్ చూడండి