టిబెటన్ (བོད་སྐད།)

འདིར་ སྒྲ་ སྒྲ་ སྒམ་ སྒམ་ དང་ གཟུགས་ མཐོང་ བརྙན་ པར་ གྱི་ གྱི་ གསུང་ཆོས་ དབྱིན་ བསྒྱུར་ རྣམས་ ཚུད་ ཚུད་ ཡོད་པ་ མ་ཟད་ བོད་ ཕྱག་ དཔེ་ ཡང་ ཡང་ ཡང་ ཡང་ ཡང་ ཡོད།

తాజా పోస్ట్లు

వెనరబుల్ థబ్టెన్ చోడ్రాన్ యొక్క బోధనా ఆర్కైవ్‌లోని అన్ని పోస్ట్‌లను వీక్షించండి.

గాండెన్ త్రిపా లోబ్సాంగ్ టెన్జిన్ రిన్‌పోచే కెమెరాను చూసి నవ్వుతోంది.
మైదానాలు మరియు మార్గాలు

బోధిసత్వ మైదానాలు

వదలివేయడం మరియు అభ్యాసం చేసే వస్తువులు, మరియు బోధిసత్వాలు ఎలా ఉంటాయి అనే 10 ఆధారాలు…

పోస్ట్ చూడండి
గాండెన్ త్రిపా లోబ్సాంగ్ టెన్జిన్ రిన్‌పోచే కెమెరాను చూసి నవ్వుతోంది.
మైదానాలు మరియు మార్గాలు

సంచితం మరియు తయారీ యొక్క మార్గాలు

మూడు వాహనాల ప్రకారం విలక్షణమైన మార్గాలు మరియు బోధిచిట్టను పండించడం యొక్క ప్రాముఖ్యత.

పోస్ట్ చూడండి
గాండెన్ త్రిపా లోబ్సాంగ్ టెన్జిన్ రిన్‌పోచే కెమెరాను చూసి నవ్వుతోంది.
మైదానాలు మరియు మార్గాలు

గొప్ప పరిధి గల అభ్యాసకులు

ఈ విలువైన మానవ పునర్జన్మను గొప్ప స్కోప్ యొక్క అభ్యాసకులు ఎలా ఉపయోగించుకుంటారు.

పోస్ట్ చూడండి
ఒప్పుకోలు యొక్క 35 బుద్ధులతో శాక్యముని బుద్ధుని థాంకా చిత్రం.
35 బుద్ధులకు ప్రణామాలు

35 బుద్ధుల వ్యాఖ్యానం

గెషే వాంగ్‌డక్ ఖేన్‌సూర్ రిన్‌పోచే బోధిసత్త్వుల నైతిక పతనాల ఒప్పుకోలు యొక్క వ్యాఖ్యానంపై బోధించాడు,…

పోస్ట్ చూడండి