శ్రావస్తి అబ్బే

శ్రావస్తి అబ్బేలో అందించిన బోధనలు.

తాజా పోస్ట్లు

వెనరబుల్ థబ్టెన్ చోడ్రాన్ యొక్క బోధనా ఆర్కైవ్‌లోని అన్ని పోస్ట్‌లను వీక్షించండి.

పాడ్‌కాస్ట్ మేల్కొల్పడానికి మార్గం యొక్క దశలు

మేల్కొలుపుకు బోధిసత్వుల మార్గం

అధ్యాయం 11 నుండి బోధనను కొనసాగించడం, బోధిసత్వ వాహనం యొక్క ఐదు మార్గాలను వివరిస్తుంది.

పోస్ట్ చూడండి
పాడ్‌కాస్ట్ మేల్కొల్పడానికి మార్గం యొక్క దశలు

చక్రీయ ఉనికి నుండి విముక్తి

అధ్యాయం 11 నుండి బోధనను ప్రారంభించడం, శ్రావక వాహనం యొక్క అభ్యాసకుల ఐదు మార్గాలను వివరిస్తుంది.

పోస్ట్ చూడండి
ఒక సన్యాసిని జీవితం

ధర్మంలో ఒక జీవితం

బౌద్ధ సన్యాసిని కావడానికి మరియు ఆశ్రమాన్ని స్థాపించడానికి ప్రయాణంతో కూడిన చర్చ,…

పోస్ట్ చూడండి
పాడ్‌కాస్ట్ మేల్కొల్పడానికి మార్గం యొక్క దశలు

సంసారంలో మరియు అంతకు మించి కర్మ

అధ్యాయం 10 నుండి బోధనను పూర్తి చేస్తోంది, చివరి రెండు అతీంద్రియ కారకాలను వివరిస్తూ మరియు రకాలను కవర్ చేస్తోంది...

పోస్ట్ చూడండి
పాడ్‌కాస్ట్ మేల్కొల్పడానికి మార్గం యొక్క దశలు

అనుభూతి యొక్క సమీక్ష

అతీంద్రియ కారకాలు మరియు పదకొండు సద్గుణ మానసిక కారకాలను పోల్చి ప్రశ్నలకు ప్రతిస్పందించడం మరియు సమీక్షించడం...

పోస్ట్ చూడండి
పాడ్‌కాస్ట్ మేల్కొల్పడానికి మార్గం యొక్క దశలు

ఏకాగ్రత, జ్ఞానం & దృష్టి మరియు విచక్షణ...

అధ్యాయం 10 నుండి బోధనను కొనసాగించడం, అతీంద్రియ కారకాల ఏకాగ్రత, జ్ఞానం మరియు దృష్టి, నిరుత్సాహం మరియు...

పోస్ట్ చూడండి
పాడ్‌కాస్ట్ మేల్కొల్పడానికి మార్గం యొక్క దశలు

అతీంద్రియ ఆధారిత ఆవిర్భావం

10వ అధ్యాయం నుండి బోధనను కొనసాగించడం, అతీంద్రియ ఆధారిత ఆవిర్భావం మరియు విశ్వాసాన్ని కవర్ చేయడం గురించి వివరిస్తూ,...

పోస్ట్ చూడండి
పాడ్‌కాస్ట్ మేల్కొల్పడానికి మార్గం యొక్క దశలు

నిజమైన దుఃఖా యొక్క సమీక్ష

అధ్యాయం 2ని సమీక్షిస్తోంది, నిజమైన దుఃఖానికి సంబంధించిన విభాగాలను కవర్ చేస్తూ ఉనికి యొక్క రాజ్యాలను కవర్ చేస్తోంది మరియు…

పోస్ట్ చూడండి
పాడ్‌కాస్ట్ మేల్కొల్పడానికి మార్గం యొక్క దశలు

"యే ధర్మ ధరణి"

10వ అధ్యాయం నుండి బోధించడం ప్రారంభించి, "ధరణి"ని వివరిస్తూ అవి వివిధ అంశాలను ఎలా కవర్ చేస్తున్నాయో వివరించండి...

పోస్ట్ చూడండి
పాడ్‌కాస్ట్ మేల్కొల్పడానికి మార్గం యొక్క దశలు

కరుణ మరియు స్వేచ్ఛగా ఉండాలనే సంకల్పం

9వ అధ్యాయాన్ని పూర్తి చేస్తోంది, మూడు పరంగా నాలుగు సత్యాల గురించి ఎలా ఆలోచించాలో వివరిస్తుంది…

పోస్ట్ చూడండి
పాడ్‌కాస్ట్ మేల్కొల్పడానికి మార్గం యొక్క దశలు

నిజమైన ఆనందాన్ని కనుగొనడం

9వ అధ్యాయం నుండి బోధనను కొనసాగించడం, నిజమైన ఆనందం యొక్క మూలాన్ని పరిశోధించే మార్గాన్ని వివరిస్తుంది…

పోస్ట్ చూడండి
పాడ్‌కాస్ట్ మేల్కొల్పడానికి మార్గం యొక్క దశలు

12 లింక్‌లపై ధ్యానం చేయడం వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలు

9వ అధ్యాయం నుండి బోధనను ప్రారంభించడం మరియు 12 ధ్యానం చేయడం వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలను వివరిస్తుంది…

పోస్ట్ చూడండి