కోపంతో పని చేయడం మరియు ధైర్యాన్ని పెంపొందించడం (మెక్సికో 2015)

శాంతిదేవుని యొక్క ఆరవ అధ్యాయంపై బోధనలు బోధిసత్వుని కార్యాలలో నిమగ్నమై ఏప్రిల్ 2015లో మెక్సికోలోని వివిధ వేదికల వద్ద అందించబడింది. స్పానిష్‌లోకి వరుస అనువాదంతో.

కోపంతో పని చేయడం, దృఢత్వాన్ని పెంపొందించుకోవడం

కోపం మరియు దాని నష్టాలను నిర్వచించడం. శాంతిదేవ యొక్క "బోధిసత్వ కార్యాలలో నిమగ్నమై," 1వ అధ్యాయంలోని 7-6 శ్లోకాలపై వ్యాఖ్యానం.

పోస్ట్ చూడండి

సహనం పాటించాలని నిర్ణయించుకోవడం

కోపం యొక్క వస్తువులు మరియు మన కోపంతో పనిచేసే మార్గాలు. శాంతిదేవుని "బోధిసత్వుని కార్యాలలో నిమగ్నమవడం" అధ్యాయం 8లోని 15-6 శ్లోకాలు.

పోస్ట్ చూడండి

కోపానికి విరుగుడు

కోపంతో పని చేయడానికి కర్మ గురించి మన అవగాహనను ఎలా ఉపయోగించాలి. శాంతిదేవుని "బోధిసత్వుని కార్యాలలో నిమగ్నమై" 16వ అధ్యాయంలోని 21-6 శ్లోకాలు.

పోస్ట్ చూడండి

కోపాన్ని అర్థం చేసుకోవడం

ధర్మాన్ని ఆచరించే దృఢత్వం. శాంతిదేవుని "బోధిసత్వుని కార్యాలలో నిమగ్నమవడం" అధ్యాయం 22లోని 34-6 శ్లోకాలు.

పోస్ట్ చూడండి

క్లిష్ట పరిస్థితులతో పనిచేయడం

కీడు పట్ల ఉదాసీనంగా ఉండే దృఢత్వం. శాంతిదేవుని "బోధిసత్వుని కార్యాలలో నిమగ్నమవడం" అధ్యాయం 35లోని 51-6 శ్లోకాలు.

పోస్ట్ చూడండి

కోపం మరియు క్షమాపణ

కోపంతో ఉన్న మనస్సు ఎలా పని చేస్తుందో మరియు మన స్వీయ-కేంద్రీకృతత ఇతరులను క్షమించకుండా మరియు మన కోపాన్ని వీడకుండా ఎలా నిరోధిస్తుంది అనే సమీక్ష.

పోస్ట్ చూడండి

మనోధైర్యంతో హానిని ఎదుర్కొంటారు

ఇతరుల ధిక్కారం మరియు హానికరమైన చర్యలకు ప్రతిస్పందనగా కోపం యొక్క అనుచితత. శాంతిదేవుని "బోధిసత్వుని కార్యాలలో నిమగ్నమవడం"లోని 52-69 శ్లోకాలు.

పోస్ట్ చూడండి

కోపాన్ని మార్చడం

కోపం రాకుండా ఆపడానికి బాధల గురించి మన దృక్పథాన్ని ఎలా మార్చుకోవాలి. శాంతిదేవ యొక్క "బోధిసత్వుని కార్యాలలో నిమగ్నమై" 70-79 శ్లోకాలు.

పోస్ట్ చూడండి

అసూయతో పని చేస్తున్నారు

మన శత్రువుల అదృష్టాన్ని ఆగ్రహించే మన అసూయతో కూడిన మనస్సును ప్రతిఘటించడం. శాంతిదేవుని "బోధిసత్వుని కార్యాలలో నిమగ్నమవడం"లోని 80-89 శ్లోకాలు.

పోస్ట్ చూడండి

ప్రశంసలు మరియు కీర్తి

ప్రశంసలు మరియు మంచి పేరు యొక్క అనుబంధాన్ని వదులుకోవడం. శాంతిదేవ యొక్క "బోధిసత్వుని కార్యాలలో నిమగ్నమవడం"లోని 90-98 శ్లోకాలు.

పోస్ట్ చూడండి

అహాన్ని సవాలు చేయడం

ధర్మం మన స్వీయ-కేంద్రీకృత మనస్సును ఎలా సవాలు చేస్తుంది. శాంతిదేవుని "బోధిసత్వుని కార్యాలలో నిమగ్నమవడం" అధ్యాయం 99లోని 102-6 శ్లోకాలు.

పోస్ట్ చూడండి

అవరోధాలు మరియు ప్రతికూలతలను మార్చడం

మన ఆధ్యాత్మిక పురోగతి ఎలా అన్ని జీవులపై ఆధారపడి ఉంటుంది. శాంతిదేవ యొక్క "బోధిసత్వుని పనులలో నిమగ్నమై" 103వ అధ్యాయంలోని 118-6 శ్లోకాలు.

పోస్ట్ చూడండి