ది సిక్స్ పర్ఫెక్షన్స్ (2021–ప్రస్తుతం)

ఆధారంగా కొనసాగుతున్న బోధనలు నాగార్జున సిక్స్ పర్ఫెక్షన్స్, ఆర్య నాగార్జున యొక్క 17-30 అధ్యాయాలకు అనువాదం జ్ఞాన సూత్రం యొక్క గొప్ప పరిపూర్ణతపై వివరణ.

దాతృత్వం యొక్క పరిపూర్ణత: స్వచ్ఛమైన మరియు అపవిత్రమైన ఇవ్వడం

"నాగార్జున ఆన్ ది సిక్స్ పర్ఫెక్షన్స్" అనే వచనంపై వ్యాఖ్యానం, దాతృత్వం మరియు స్వచ్ఛమైన మరియు అపవిత్రమైన ఇవ్వడం మధ్య తేడాల విభాగంతో ప్రారంభమవుతుంది.

పోస్ట్ చూడండి

దాతృత్వం యొక్క పరిపూర్ణత: ఇవ్వడం వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలు...

ఇవ్వడం బాధలను ఎలా తొలగిస్తుంది మరియు పుణ్యాన్ని ఎలా ఉత్పత్తి చేస్తుంది, అలాగే, ఇవ్వడం యొక్క సానుకూల విలువను పెంచే మార్గాలు.

పోస్ట్ చూడండి

దాతృత్వం యొక్క పరిపూర్ణత: జాట్‌లో దాతృత్వం...

ప్రాథమిక వాహనం మరియు బోధిసత్వ వాహన అభ్యాసకుల దాతృత్వానికి మధ్య తేడాలు. జాతక కథల నుండి దాతృత్వాన్ని ప్రేరేపించే రెండు కథలు.

పోస్ట్ చూడండి

దాతృత్వం యొక్క పరిపూర్ణత: మన విశ్వాన్ని అందిస్తోంది

"నేను," "నా" మరియు "నాది" అనే భావనలు దాతృత్వాన్ని ఎలా అడ్డుకుంటాయి. మండల నైవేద్యం ఎలా అనుబంధానికి విరుగుడు. దయగల హృదయంతో పూర్తిగా స్వీకరించడం.

పోస్ట్ చూడండి

దాతృత్వం యొక్క పరిపూర్ణత: దాతృత్వాన్ని ఏది చేస్తుంది...

ఇవ్వడం కోసం మా ఉద్దేశాలను ఎలా అంచనా వేయాలి మరియు వివిధ రకాల దాతృత్వాల గురించి వివరంగా వివరించండి.

పోస్ట్ చూడండి

దాతృత్వం యొక్క పరిపూర్ణత: కనెక్ట్ చేయడం నేర్చుకోవడం...

మానవత్వం అంతటా సారూప్యతలను గుర్తించడం మరియు దాతృత్వ ఆర్థిక వ్యవస్థను సృష్టించడం.

పోస్ట్ చూడండి

దాతృత్వం యొక్క పరిపూర్ణత: నిర్భయంగా ఇవ్వడం

సాంప్రదాయిక విశ్లేషణతో నైతిక మరియు ధర్మబద్ధమైన ప్రవర్తనకు మద్దతు ఇవ్వడం మరియు భయం లేకుండా అత్యంత విలువైన ఆస్తులు కూడా దాతృత్వం.

పోస్ట్ చూడండి