మార్గం యొక్క దశలు: రెఫ్యూజ్ న్గోండ్రో (2009)

ఆధారంగా ఆశ్రయం పొందే ప్రాథమిక అభ్యాసం (ngöndro)పై చిన్న చర్చలు గురు పూజ మొదటి పంచన్ లామా లోబ్సాంగ్ చోకీ గ్యాల్ట్‌సేన్ వచనం.

గురువును శరణువేడుతున్నారు

ఆశ్రయం పొందే ప్రాథమిక సాధనలో (ngöndro) భాగంగా గురువును ఎలా ఆశ్రయించాలి.

పోస్ట్ చూడండి

మెరిట్ ఫీల్డ్‌ను దృశ్యమానం చేయడం

ఆశ్రయం పొందే ప్రాథమిక అభ్యాసంలో (ngöndro) భాగంగా పవిత్ర జీవుల యోగ్యత క్షేత్రాన్ని ఎలా దృశ్యమానం చేయాలి.

పోస్ట్ చూడండి

బుద్ధుని దృశ్యమానం చేయడం

టాకీ యొక్క ప్రాథమిక అభ్యాసంలో (ngöndro) భాగంగా బుద్ధుడిని ఎలా దృశ్యమానం చేయాలనే దానిపై లామా చోపా జోర్చ్ పూజ నుండి ఒక పద్యంపై వ్యాఖ్యానం

పోస్ట్ చూడండి

మూడు ఆభరణాలను దృశ్యమానం చేయడం

ఆశ్రయం పొందే ప్రాథమిక అభ్యాసంలో (ngöndro) భాగంగా బుద్ధుడు, ధర్మం మరియు సంఘాన్ని ఎలా దృశ్యమానం చేయాలి.

పోస్ట్ చూడండి

భావ జీవులను దృశ్యమానం చేయడం

ఆశ్రయం పొందే ప్రాథమిక అభ్యాసంలో (ngöndro) భాగంగా ఇతర బుద్ధి జీవులను ఎలా దృశ్యమానం చేయాలి.

పోస్ట్ చూడండి

గురువును ఎలా చూడాలి

ఆశ్రయం పొందే ప్రాథమిక సాధన (నాన్డ్రో)లో నిమగ్నమైనప్పుడు మన ఆధ్యాత్మిక గురువులతో మన సంబంధాన్ని ఎలా శుద్ధి చేసుకోవాలి.

పోస్ట్ చూడండి

మన ప్రతికూలతలను శుద్ధి చేయడం

మన ప్రతికూలతలను శుద్ధి చేయడానికి ఆశ్రయం పొందే ప్రాథమిక అభ్యాసాన్ని (ngöndro) ఎలా ఉపయోగించాలి.

పోస్ట్ చూడండి

ధర్మ ఆశ్రయం

ఆశ్రయం పొందే ప్రాథమిక అభ్యాసంలో (ngöndro) నిమగ్నమైనప్పుడు బుద్ధుని బోధనల గురించి తప్పుడు అభిప్రాయాలను ఎలా శుద్ధి చేయాలి.

పోస్ట్ చూడండి

శంఖ శరణు

శరణు పొందే ప్రాథమిక సాధనలో (ngöndro) భాగంగా శంఖ గుణాలను ఎలా స్వీకరించాలి.

పోస్ట్ చూడండి

శరణు ధ్యానం విషయాలు

బుద్ధుడు, ధర్మం మరియు శంఖం యొక్క లక్షణాలను ప్రతిబింబించడం ఒకరి ధ్యాన అభ్యాసాన్ని ఎలా మెరుగుపరుస్తుంది.

పోస్ట్ చూడండి

మరిన్ని ఆశ్రయం ధ్యానం విషయాలు

ఆశ్రయించేటప్పుడు నిజాయితీతో ఒకరి సందేహాలను పరిశీలించడం ధ్యాన సాధనను మెరుగుపరుస్తుంది.

పోస్ట్ చూడండి

శరణు సలహా

తిరోగమనానికి సన్నాహకంగా: గురువు, బుద్ధుడు, ధర్మం మరియు సంఘాన్ని ఆశ్రయించడానికి మంత్రాన్ని ఎలా చదవాలి.

పోస్ట్ చూడండి