మనస్సు మరియు అవగాహన (2012-13)

గెషే జంపెల్ సాంఫెల్ ద్వారా "ప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ మైండ్ అండ్ అవేర్‌నెస్"పై బోధనలు.