గేషే యేషే తాబ్ఖేతో ప్రమాణవర్త్తికా (2018–21)

గీశే యేషే తాబ్ఖే ధర్మకీర్తికి దిగ్నాగ యొక్క వ్యాఖ్యానాన్ని బోధిస్తుంది చెల్లుబాటు అయ్యే జ్ఞానంపై సంగ్రహం. జాషువా కట్లర్ మరియు కత్రినా బ్రూక్స్ ద్వారా ఆంగ్లంలోకి వివరణతో.

ప్రమాణవర్తిక ముగింపు

కర్మ మరియు తృష్ణ సమానంగా వదలివేయబడాలనే ఆలోచనను మరియు వచనం యొక్క ముగింపులను తిరస్కరించడంపై వ్యాఖ్యానం.

పోస్ట్ చూడండి