గేషే యేషే తాబ్ఖేతో ప్రమాణవర్త్తికా (2018–21)

గీశే యేషే తాబ్ఖే ధర్మకీర్తికి దిగ్నాగ యొక్క వ్యాఖ్యానాన్ని బోధిస్తుంది చెల్లుబాటు అయ్యే జ్ఞానంపై సంగ్రహం. జాషువా కట్లర్ మరియు కత్రినా బ్రూక్స్ ద్వారా ఆంగ్లంలోకి వివరణతో.

ధర్మకీర్తి వారి “ప్రమాణవర్తిక̶...

బోధిసత్వులకు జ్ఞానం యొక్క ఐదు రంగాలు మరియు తర్కంలోని ఎనిమిది కీలకాంశాలపై నేపథ్యం.

పోస్ట్ చూడండి

బౌద్ధం యొక్క అద్భుతమైన కారణాలు మరియు ఫలితాలు

బుద్ధునికి దిగ్నాగా యొక్క నివాళి బుద్ధుడు ఎందుకు నమ్మదగిన జ్ఞాని అని రుజువు చేస్తుంది.

పోస్ట్ చూడండి

దిగ్నాగ మరియు ధర్మకీర్తి ఉద్దేశం

ఎందుకు దిగ్నాగ మరియు ధర్మకీర్తి బుద్ధుని నమ్మకమైన జ్ఞాని అని రుజువులను స్థాపించారు.

పోస్ట్ చూడండి

నిర్వచనం యొక్క వివరాలు

విశ్వసనీయమైన కాగ్నిజర్ యొక్క నిర్వచనం యొక్క భాగాలు "కొత్త" మరియు "మోసపూరితం కానివి."

పోస్ట్ చూడండి

సర్వజ్ఞ స్పృహలు

సర్వజ్ఞుల స్పృహలన్నీ నమ్మదగినవి కాదా అనే ప్రశ్నను ప్రస్తావిస్తూ.

పోస్ట్ చూడండి

అసంబద్ధ పరిణామాలు

మా తప్పుడు అభిప్రాయాల యొక్క అసంబద్ధ పరిణామాలను వాటిని తిరస్కరించడం.

పోస్ట్ చూడండి

ఇతరుల ఖండనలు

ఇతర బౌద్ధేతర పాఠశాలలు ప్రతిపాదించిన వాదనలను తిరస్కరించడం.

పోస్ట్ చూడండి

బుద్ధుడు ఎందుకు ఒక అధికారం

బుద్ధుడు ఎందుకు నమ్మదగినవాడు మరియు నమ్మకమైన గురువును ఎలా వెతకాలి అనే దానిపై బౌద్ధులు నొక్కిచెప్పిన వాదనలు.

పోస్ట్ చూడండి