గెషే గెషే టెన్జిన్ చోద్రక్ (దందుల్ నామ్‌గ్యాల్) (2018)తో ఆరు పరిపూర్ణతలను సాధన చేయడం

గెషే టెన్జిన్ చోద్రక్ (దమ్‌దుల్ నమ్‌గ్యాల్) శ్రావస్తి అబ్బేలో దాతృత్వం, నైతిక ప్రవర్తన, ధైర్యం, సంతోషకరమైన ప్రయత్నం, ఏకాగ్రత మరియు జ్ఞానం యొక్క ఆరు పరిపూర్ణతలపై బోధిస్తారు.

బోధిచిట్టా ఎందుకు అంత శక్తివంతమైనది?

బోధిచిట్టా ఒకే ప్రేరణలో అనేక పరివర్తన ఏజెంట్లను ఎలా సంగ్రహిస్తుంది మరియు బోధిచిట్టను పండించడంలో కొన్ని సవాళ్లను వివరిస్తుంది.

పోస్ట్ చూడండి

1వ రోజు: ప్రశ్నలు మరియు సమాధానాలు

జ్ఞానం, పరోపకారం, స్వీయ-కేంద్రీకృతత మరియు బోధిచిత్తపై 1వ రోజు బోధనల నుండి ప్రశ్నలు.

పోస్ట్ చూడండి

బోధిచిట్టను కోరుకుంటున్నాను

కోరిక, లేదా ఆశించడం, బోధిచిత్త మరియు నాలుగు సానుకూల ధర్మాలు మరియు నాలుగు ప్రతికూల ధర్మాల యొక్క ఐదు మార్గదర్శకాలు.

పోస్ట్ చూడండి

దాతృత్వ పరమిత

బౌద్ధ గ్రంధాల నుండి ఉదారత యొక్క బోధిసత్వ పరిపూర్ణతకు ఉదాహరణలు, ఇందులో భౌతిక వస్తువులు ఇవ్వడం, ధర్మం మరియు భయం నుండి రక్షణ ఉన్నాయి.

పోస్ట్ చూడండి

నైతిక ప్రవర్తన యొక్క పరమిత

నైతిక ప్రవర్తన యొక్క బోధిసత్వ పరిపూర్ణతకు బౌద్ధ గ్రంధాల నుండి ఉదాహరణలు మరియు ప్రతిమోక్ష మరియు బోధిసత్వ నైతిక సంకేతాలను పోల్చారు.

పోస్ట్ చూడండి

బోధిచిట్ట యొక్క సమీక్ష

బోధిచిత్తా యొక్క సమీక్ష, ఈ మనస్సుల రత్నం యొక్క ప్రశంసలను అన్వేషించడం మరియు ఇది ఎందుకు అంత శక్తివంతమైనది.

పోస్ట్ చూడండి

బోధిచిట్ట, విశాల దృక్పథం

బోధిచిట్టా ఎందుకు అంత శక్తివంతమైనది అనే కారణాలను అన్వేషించడం మరియు బోధిచిట్టను రూపొందించడానికి ఏడు-దశల కారణం మరియు ప్రభావ పద్ధతిపై బోధించడం.

పోస్ట్ చూడండి

1వ రోజు: ప్రశ్నలు మరియు సమాధానాలు

అన్ని జీవులు విముక్తి పొందాలని మరియు పునర్జన్మ కావాలని కోరుతూ, తిరుగులేని బోధిచిత్త, నాలుగు మరాస్ యొక్క సంకేతాలను చర్చిస్తున్న సెషన్.

పోస్ట్ చూడండి