సన్యాసుల బోధనలు (ఇటలీ 2017)

ఇటలీలోని పోమైయాలోని ఇస్టిటుటో లామా త్జాంగ్ ఖాపాలో సన్యాసులకు బోధనలు.

సన్యాసుల యొక్క పది ప్రయోజనాలు

వ్యక్తిగత సన్యాసానికి, సంఘానికి, సమాజానికి ప్రయోజనం చేకూర్చడానికి మరియు ధర్మాన్ని పరిరక్షించడానికి ఆదేశాలను స్థాపించడానికి బుద్ధుడు చెప్పిన పది కారణాలు.

పోస్ట్ చూడండి

శంఖ యొక్క ఆరు శ్రుతులు: భాగం 1

మొత్తం సమాజానికి మరియు ప్రతి వ్యక్తికి సహాయపడే సన్యాసుల సంఘంలో సామరస్యాన్ని ఉంచడానికి ఆరు మార్గాలు. మొదటి మూడింటిపై చర్చ...

పోస్ట్ చూడండి

శంఖ యొక్క ఆరు శ్రుతులు: భాగం 2

మొత్తం సమాజానికి మరియు ప్రతి వ్యక్తికి సహాయపడే సన్యాసుల సంఘంలో సామరస్యాన్ని ఉంచడానికి ఆరు మార్గాలు. గత మూడింటిపై చర్చ...

పోస్ట్ చూడండి

సన్యాసులతో ప్రశ్నలు మరియు సమాధానాలు

సమాజంలో రోజువారీ జీవితంలోని వివిధ అంశాలపై చర్చ, ఆర్డినేషన్ కోసం దరఖాస్తుదారులు, నివాసితుల పాత్రలు మరియు పాశ్చాత్య దేశాలలో ఒక మఠాన్ని సృష్టించడం.

పోస్ట్ చూడండి