గౌరవనీయులైన సంగే ఖద్రోతో మనస్సు మరియు మానసిక అంశాలు (2019)

2019లో బౌద్ధ తార్కికం మరియు డిబేట్‌పై ఒక కోర్సులో ఇచ్చిన బౌద్ధ మనస్తత్వశాస్త్రం మరియు మానసిక కారకాల యొక్క అవలోకనం.

సర్వవ్యాప్త మానసిక కారకాలు

పూజ్యమైన సాంగ్యే ఖద్రో 'మనస్సు మరియు మానసిక కారకాలు'పై బోధించడం ప్రారంభించి, ఒక ఉపోద్ఘాతం ఇస్తూ, ఐదు సర్వవ్యాప్త మానసిక కారకాలను వివరిస్తారు.

పోస్ట్ చూడండి

మానసిక కారకాలను నిర్ధారించే వస్తువు

గౌరవనీయులైన సాంగ్యే ఖద్రో మానసిక కారకాలను నిర్ధారించే 5 వస్తువులను చర్చిస్తారు మరియు 11 సద్గుణ మానసిక కారకాలను వివరించడం ప్రారంభిస్తారు.

పోస్ట్ చూడండి

సద్గుణ మానసిక కారకాలు #2-6

గౌరవనీయులైన సాంగ్యే ఖద్రో సద్గుణ మానసిక కారకాలపై తన వ్యాఖ్యానాన్ని కొనసాగిస్తున్నారు, సమగ్రత, ఇతరుల పట్ల శ్రద్ధ మరియు మూడు విషాల వ్యతిరేకతలను వివరిస్తారు.

పోస్ట్ చూడండి

సద్గుణ మానసిక కారకాలు #7-11

గౌరవనీయులైన సాంగ్యే ఖద్రో సద్గుణ మానసిక కారకాలు #7-11ని వివరిస్తారు, మన దైనందిన జీవితంలో వాటిని ఎలా పెంపొందించుకోవాలనే చర్చను ప్రోత్సహిస్తుంది.

పోస్ట్ చూడండి

అనుబంధం యొక్క మూల బాధ

పూజ్యమైన సాంగ్యే ఖద్రో ధర్మం మరియు ధర్మం కానిది ఏమిటో సమీక్షించారు మరియు అనుబంధం యొక్క మొదటి మూల బాధను ప్రారంభిస్తారు.

పోస్ట్ చూడండి

కోపం యొక్క మూల బాధ

గౌరవనీయులైన సంగే ఖద్రో అనుబంధం యొక్క మొదటి మూల బాధపై బోధించడం కొనసాగించారు మరియు కోపం యొక్క రెండవ మూల బాధపైకి వెళతారు.

పోస్ట్ చూడండి