ధ్యానం 101 పూజ్యమైన సాంగ్యే ఖద్రో (2021)

ధ్యానం మరియు బౌద్ధమతం రెండింటినీ మొదటిసారిగా ఎదుర్కొనే వ్యక్తులకు పూజ్యమైన సాంగ్యే ఖద్రో బోధనలు సరిపోతాయి.

థంగ్కా ముందు బోధిస్తున్నప్పుడు పూజ్యమైన సంగే ఖద్రో నవ్వుతున్నారు.

ధ్యానం 101: శ్వాసపై ధ్యానం

భంగిమపై సూచన మరియు శ్వాస ధ్యానం యొక్క పద్ధతులు మరియు సంపూర్ణత కోసం బేర్ అటెన్షన్ మెడిటేషన్.

పోస్ట్ చూడండి
థంగ్కా ముందు బోధిస్తున్నప్పుడు పూజ్యమైన సంగే ఖద్రో నవ్వుతున్నారు.

ధ్యానం 101: మనస్సుపై ధ్యానం ఇలా...

గైడెడ్ ధ్యానం తరువాత ఆకాశం వంటి మనస్సుపై ధ్యానం యొక్క వివరణ.

పోస్ట్ చూడండి
థంగ్కా ముందు బోధిస్తున్నప్పుడు పూజ్యమైన సంగే ఖద్రో నవ్వుతున్నారు.

ధ్యానం 101: ధ్యానం యొక్క రకాలు

అవాంతర భావోద్వేగాలతో వ్యవహరించడంలో మార్గదర్శక విశ్లేషణాత్మక ధ్యానంతో తొమ్మిది రౌండ్ల శ్వాస ధ్యానంపై సూచన.

పోస్ట్ చూడండి
థంగ్కా ముందు బోధిస్తున్నప్పుడు పూజ్యమైన సంగే ఖద్రో నవ్వుతున్నారు.

ధ్యానం 101: రోజువారీ ధ్యానం కోసం సలహా ప్ర...

రోజువారీ ధ్యాన అభ్యాసాన్ని మరియు అభ్యాస సెషన్‌లోని నాలుగు భాగాలను స్థాపించడానికి సలహా.

పోస్ట్ చూడండి
థంగ్కా ముందు బోధిస్తున్నప్పుడు పూజ్యమైన సంగే ఖద్రో నవ్వుతున్నారు.

ధ్యానం 101: సమానత్వ ధ్యానం

రెండు మార్గదర్శక ధ్యానాలు. మన సానుకూల లక్షణాలతో సన్నిహితంగా ఉండటం మరియు ఇతరుల పట్ల సమానత్వాన్ని పెంపొందించడానికి మరొక ధ్యానం.

పోస్ట్ చూడండి