గేషే దాదుల్ నమ్‌గ్యాల్‌తో రూపకాల ద్వారా మధ్యమాకా (2015-17)

శ్రావస్తి అబ్బేలో ఇచ్చిన మిడిల్ వే ఫిలాసఫీపై గెషే దమ్‌దుల్ నమ్‌గ్యాల్ బోధనలు.

మనం ఎలా ఉన్నాం?

వాస్తవికత యొక్క అంతిమ దృక్పథం మరియు శరీరం మరియు మనస్సు మధ్య సంబంధంపై పాశ్చాత్య వైద్యుల అభిప్రాయాలు.

పోస్ట్ చూడండి

వాస్తవికత యొక్క వైరుధ్య అభిప్రాయాలు

విభిన్న బౌద్ధ తాత్విక వ్యవస్థల ద్వారా వాస్తవికత గురించిన అభిప్రాయాలు.

పోస్ట్ చూడండి

మధ్యమక దృక్పథాన్ని గ్రహించడం

మిడిల్ వే వీక్షణను గ్రహించడం యొక్క విలువ మరియు దాని గురించి ఎలా స్పష్టంగా తెలుసుకోవాలి.

పోస్ట్ చూడండి