గేషే దాదుల్ నమ్‌గ్యాల్‌తో రూపకాల ద్వారా మధ్యమాకా (2015-17)

శ్రావస్తి అబ్బేలో ఇచ్చిన మిడిల్ వే ఫిలాసఫీపై గెషే దమ్‌దుల్ నమ్‌గ్యాల్ బోధనలు.

చర్చ: శూన్యత, అజ్ఞానం మరియు మానసిక స్థితి...

గెషే దాదుల్ నమ్‌గ్యాల్ శూన్యత మరియు ఆధారపడటం మరియు కలలు మరియు వాస్తవికత మధ్య వ్యత్యాసంపై ప్రశ్నలు తీసుకుంటాడు.

పోస్ట్ చూడండి

డిపెండెంట్ హోదా

సహజమైన ఉనికి లేకుండా దృగ్విషయాలు ఎలా ఉన్నాయి మరియు ఎలా పనిచేస్తాయి.

పోస్ట్ చూడండి

చర్చ: శూన్యత, నైతిక ప్రవర్తన మరియు నిమి...

గేషే దాదుల్ నమ్‌గ్యాల్ స్వీయ మరియు ఇతర శూన్యత మరియు అసంబద్ధమైన దృగ్విషయాలపై ప్రశ్నలకు ప్రతిస్పందించారు.

పోస్ట్ చూడండి

శూన్యత యొక్క సరైన దృశ్యం

శూన్యత గురించి మన అవగాహనలో సంభావ్య ఆపదలను స్పష్టం చేయడం.

పోస్ట్ చూడండి

శూన్యత యొక్క అసమర్థత

బౌద్ధ తత్వశాస్త్రంలో వారి నిర్దిష్ట సందర్భంలో శూన్యత గురించి విరుద్ధమైన ప్రకటనలను అన్వేషించడం.

పోస్ట్ చూడండి

ఆధారిత మూలం యొక్క రకాలు

మూడు రకాల డిపెండెంట్ ఆరిజినేషన్ మరియు అవి శూన్యతతో ఎలా సంబంధం కలిగి ఉంటాయి.

పోస్ట్ చూడండి

ధర్మాన్ని పూర్తిగా ఆచరించడం

ధర్మాన్ని బాగా ఆచరించడం మరియు ఆధ్యాత్మిక భౌతికవాదానికి దూరంగా ఉండటంపై ఆచరణాత్మక సలహా.

పోస్ట్ చూడండి

చక్రీయ ఉనికిలో మన పరిస్థితి

సంసారంలో మన పరిస్థితిని గుర్తించడం మధ్య మార్గ తత్వాన్ని అధ్యయనం చేయడానికి పునాదిగా ఉంది.

పోస్ట్ చూడండి

స్వేచ్ఛగా ఉండాలనే సంకల్పం

చక్రీయ అస్తిత్వం నుండి విముక్తి పొందాలనే దృఢ సంకల్పాన్ని రూపొందించడం యొక్క ప్రాముఖ్యత మరియు అందుకు మనం తీసుకోగల చర్యలు.

పోస్ట్ చూడండి

మనల్ని మరియు ఇతరులను విడిపించుకోవడం

చక్రీయ అస్తిత్వం నుండి విముక్తి పొందాలనే సంకల్పం బోధిచిత్త తరానికి ఎలా దారి తీస్తుంది.

పోస్ట్ చూడండి

సాంప్రదాయ మరియు అంతిమ బోధిచిట్ట

బోధిసిత్తాను రూపొందించడానికి రెండు పద్ధతులు మరియు పద్ధతి మరియు జ్ఞానం రెండింటినీ అభ్యసించడం యొక్క ప్రాముఖ్యత.

పోస్ట్ చూడండి