ప్రార్థనల రాజు

ప్రార్థనల రాజు అని కూడా పిలువబడే "సమంతభద్ర యొక్క అసాధారణ ఆకాంక్షలు"పై వచనం మరియు బోధనలు.

సమంతభద్రుని అబ్బే విగ్రహం.

ప్రార్థనల రాజు

మన మనస్సులను ఆశావాదంతో నింపగల ఈ స్ఫూర్తిదాయకమైన ప్రార్థనకు పరిచయం మరియు పూర్తి పాఠం.

పోస్ట్ చూడండి
ఏనుగుపై సమంతభద్రుడిగా కన్పించే కువాన్ యిన్ యొక్క కాంస్య విగ్రహం.

ఏడు అవయవాల అభ్యాసానికి పరిచయం

మనస్సును శుద్ధి చేయడానికి మరియు యోగ్యతను కూడగట్టుకోవడానికి ఏడు మార్గాలు, నైవేద్యాలు చేసే ఉద్దేశ్యం మరియు మార్గాలు మరియు లోపాన్ని మరియు జిగటను ఎలా అధిగమించాలి.

పోస్ట్ చూడండి
ఏనుగుపై సమంతభద్రుడిగా కన్పించే కువాన్ యిన్ యొక్క కాంస్య విగ్రహం.

అసాధారణ ఆకాంక్ష: ఏడు అవయవాల సాధన

యోగ్యతను శుద్ధి చేయడానికి మరియు కూడబెట్టుకోవడానికి ప్రతిరోజూ చేసే ప్రార్థనల రాజు నుండి శక్తివంతమైన అభ్యాసం.

పోస్ట్ చూడండి

ప్రార్థనల రాజు: శ్లోకాలు 1-28

బౌద్ధ ప్రార్థనలు అన్ని జీవుల బాధలను తగ్గించడానికి ప్రయత్నిస్తున్నప్పుడు బోధిసత్వాల అభ్యాసాలు మరియు అభిప్రాయాలను ప్రకాశవంతం చేస్తాయి

పోస్ట్ చూడండి

ప్రార్థనల రాజు: శ్లోకాలు 29-63

బోధిసత్వుల అసాధారణ కార్యకలాపాలను సంగ్రహించే ఆకాంక్ష ప్రార్థన.

పోస్ట్ చూడండి