41 బోధిచిట్టను పండించడానికి ప్రార్థనలు (2008-09)

నుండి "బోధిచిట్టను పండించడానికి 41 ప్రార్థనలు" పై చిన్న ప్రసంగాలు పుష్ప అలంకార సూత్రం (అవతంసక సూత్రం).

ఊదారంగు పువ్వులు గుత్తిలో వికసిస్తాయి.

శ్లోకం 4: అజ్ఞానం యొక్క నిద్ర

మేల్కొన్నప్పుడు, మనం అజ్ఞానం నుండి బయటికి వస్తున్నామని ఆలోచించడం, ముఖ్యంగా అజ్ఞానం నిజంగా ఉనికిలో ఉన్న ఆత్మను గ్రహించడం.

పోస్ట్ చూడండి
ఊదారంగు పువ్వులు గుత్తిలో వికసిస్తాయి.

2-4 శ్లోకాలు: సమీక్ష

2-4 శ్లోకాలను సాధారణ స్థాయిలో మరియు తాంత్రిక స్థాయిలో చూడడానికి వివిధ మార్గాలు.

పోస్ట్ చూడండి
ఊదారంగు పువ్వులు గుత్తిలో వికసిస్తాయి.

ప్రత్యేక పద్యము: యోగ్యమైన మహాసముద్రాలు

దాతృత్వాన్ని ఆహ్వానించేటప్పుడు ఏమి పరిగణించాలి, ఇతరులు యోగ్యతను సృష్టించడానికి మరియు ప్రపంచంలో ధర్మాన్ని వ్యాప్తి చేయడానికి సహాయపడే అద్భుతమైన అవకాశం.

పోస్ట్ చూడండి
ఊదారంగు పువ్వులు గుత్తిలో వికసిస్తాయి.

వేసక్ పద్యం: వేసక్ రోజున బోధిచిట్ట

బుద్ధుని జన్మ, జ్ఞానోదయం మరియు పరినిర్వాణంలోకి ప్రవేశించడాన్ని ఒక శ్లోకంతో జరుపుకోవడం బోధనలను ఆచరించడానికి విస్తృత ప్రేరణను పెంపొందిస్తుంది.

పోస్ట్ చూడండి
ఊదారంగు పువ్వులు గుత్తిలో వికసిస్తాయి.

శ్లోకం 5-1: బుద్ధ శరీరాలను పొందడం

బుద్ధుని రూప శరీరాన్ని పొందగలిగేలా విత్తనాలను నాటడం, బుద్ధుడు బుద్ధి జీవులకు ప్రయోజనం కలిగించే శరీరం.

పోస్ట్ చూడండి
ఊదారంగు పువ్వులు గుత్తిలో వికసిస్తాయి.

వచనం 5-2: కారణాలను సృష్టించడం

పక్షికి ఎగరడానికి రెండు రెక్కలు ఎంత అవసరమో అదే విధంగా మార్గం, పద్ధతి మరియు వివేకం యొక్క రెండు వైపులా పెంపొందించడం యొక్క ప్రాముఖ్యత.

పోస్ట్ చూడండి
ఊదారంగు పువ్వులు గుత్తిలో వికసిస్తాయి.

వచనం 6-1: సమగ్రత యొక్క వస్త్రాలు

సద్గుణం లేని అవకాశాన్ని చూడటం కానీ మన స్వంత చిత్తశుద్ధి యొక్క భావం కారణంగా మనల్ని మనం నిగ్రహించుకోవడం.

పోస్ట్ చూడండి