పాశ్చాత్య సన్యాసులు

పాశ్చాత్య బౌద్ధ సన్యాసుల చరిత్ర మరియు ప్రత్యేక పరిస్థితి గురించి తెలుసుకోండి.

పాశ్చాత్య సన్యాసులలో అన్ని పోస్ట్‌లు

సన్యాసుల వస్త్రాలు బట్టలపై వేలాడుతున్నాయి.
పశ్చిమ బౌద్ధ సన్యాసుల సమావేశాలు

ధర్మం యొక్క రంగులు

వివిధ సన్యాసుల సంప్రదాయాల ప్రతినిధులు విద్యార్థి-ఉపాధ్యాయ సంబంధాలు, అభ్యాసం, శిక్షణ, వినయ, మఠాలు...

పోస్ట్ చూడండి