వజ్రసత్వ వింటర్ రిట్రీట్ 2011-12

శ్రావస్తి అబ్బే సంఘం మూడు నెలల వింటర్ రిట్రీట్‌లో వజ్రసత్వ సాధన చేయడం గురించి చిన్న చర్చలు ఇస్తుంది.

వజ్రసత్వ వింటర్ రిట్రీట్ 2011-12లోని అన్ని పోస్ట్‌లు

వజ్రసత్వ వింటర్ రిట్రీట్ 2011-12

ఉపాధ్యాయులు మరియు తల్లిదండ్రులతో కర్మ

మా ఆధ్యాత్మిక గురువులు మరియు తల్లిదండ్రులకు సంబంధించి సృష్టించబడిన భారీ ప్రతికూల కర్మలను శుద్ధి చేయడం.

పోస్ట్ చూడండి
వజ్రసత్వ వింటర్ రిట్రీట్ 2011-12

వెళుతూ ఉండు

తిరోగమనం ముగిసిన తర్వాత కూడా వజ్రసత్వ అభ్యాసాన్ని కొనసాగించడం వల్ల కలిగే కారణాలు మరియు ప్రయోజనాలు.

పోస్ట్ చూడండి