గ్రీన్ తారా వింటర్ రిట్రీట్ 2009-2010

గ్రీన్ తారా వింటర్ రిట్రీట్ సందర్భంగా గ్రీన్ తారాపై ధ్యానం చేయడం ద్వారా మనస్సును ఎలా మార్చుకోవాలో అనే చిన్న రోజువారీ చర్చలు.

గ్రీన్ తారా వింటర్ రిట్రీట్ 2009-2010లో అన్ని పోస్ట్‌లు

గ్రీన్ తారా వింటర్ రిట్రీట్ 2009-2010

తార జ్ఞానం

తారా సాధన చేయడం మరియు వివిధ విభాగాలు అంటే ఏమిటో మరిన్ని వివరణలు. వివిధ రకాల…

పోస్ట్ చూడండి
గ్రీన్ తారా వింటర్ రిట్రీట్ 2009-2010

పరిపూర్ణత యొక్క ఆపదలు

ధర్మ బోధనలలో దృఢ నిశ్చయాన్ని పెంపొందించుకోవడం మరియు నిర్మాణాత్మకంగా ధర్మాన్ని ఎలా చేరుకోవాలి...

పోస్ట్ చూడండి
గ్రీన్ తారా వింటర్ రిట్రీట్ 2009-2010

బుద్ధ స్వభావం మరియు సర్వజ్ఞుడైన మనస్సు

బుద్ధ నేచర్ అర్థం; మేము ఇప్పటికే బుద్ధులమని దీని అర్థం కాదు. యొక్క నిరంతర వివరణ…

పోస్ట్ చూడండి
గ్రీన్ తారా వింటర్ రిట్రీట్ 2009-2010

శూన్యం చాలా దృఢంగా అనిపిస్తుంది

శూన్యత, పటిష్టంగా ఉన్న దాని గురించి కొన్నిసార్లు పొరపాటుగా భావించడం, వాస్తవానికి ధృవీకరించని నిరాకరణ, ఒక…

పోస్ట్ చూడండి
గ్రీన్ తారా వింటర్ రిట్రీట్ 2009-2010

దృగ్విషయం యొక్క స్వభావం వలె శూన్యత

ఏదైనా ఉనికిలో ఉన్నప్పుడు, అది ఉనికిలో ఉన్న క్షణం నుండి, అది స్వాభావిక ఉనికి లేకుండా ఖాళీగా ఉంటుంది.

పోస్ట్ చూడండి
గ్రీన్ తారా వింటర్ రిట్రీట్ 2009-2010

శూన్యత మరియు ప్రాపంచిక ప్రదర్శనలు

శూన్యత అనేది రంగు లేదా ఆకారం వంటి ఇంద్రియ వస్తువు యొక్క మరొక నాణ్యత కాదు, కానీ…

పోస్ట్ చూడండి
గ్రీన్ తారా వింటర్ రిట్రీట్ 2009-2010

శూన్యత మరియు ద్వంద్వత్వం

విషయం మరియు వస్తువు యొక్క అనుభవం లేకుండా శూన్యత యొక్క అవగాహన ద్వంద్వమైనది కాదు.

పోస్ట్ చూడండి
గ్రీన్ తారా వింటర్ రిట్రీట్ 2009-2010

దేవతా సాధన

స్వీయ-తరం మరియు ముందు తరం మధ్య వ్యత్యాసం యొక్క వివరణ, అలాగే దీనికి సమాధానం…

పోస్ట్ చూడండి
గ్రీన్ తారా వింటర్ రిట్రీట్ 2009-2010

ధర్మ రక్షక సాధన

ధర్మ రక్షక అభ్యాసానికి సంబంధించిన సలహా పదాలు, బౌద్ధమతం యొక్క ఆత్మ అని మనకు గుర్తుచేస్తుంది…

పోస్ట్ చూడండి
గ్రీన్ తారా వింటర్ రిట్రీట్ 2009-2010

స్వతంత్ర మరియు ఆధారిత ఉనికి

స్వతంత్ర మరియు ఆధారిత ఉనికి మధ్య వ్యత్యాసం మరియు శాశ్వత మధ్య వ్యత్యాసం యొక్క వివరణ…

పోస్ట్ చూడండి
గ్రీన్ తారా వింటర్ రిట్రీట్ 2009-2010

స్వాభావిక ఉనికిని తిరస్కరించడం

స్వాభావిక అస్తిత్వం లేకపోవడమంటే అస్తిత్వమే కాదు. పనులు జరుగుతున్నప్పుడు…

పోస్ట్ చూడండి