చెన్రెజిగ్ వీక్లాంగ్ రిట్రీట్ 2011

చెన్రెజిగ్ సాధన మరియు 76-108 శ్లోకాలపై వ్యాఖ్యానం 108 శ్లోకాలు గొప్ప కరుణను స్తుతిస్తాయి.

Chenrezig వీక్‌లాంగ్ రిట్రీట్ 2011లోని అన్ని పోస్ట్‌లు