మైండ్‌ఫుల్‌నెస్ రిట్రీట్ యొక్క నాలుగు స్థాపనలు

2013 వింటర్ రిట్రీట్ సమయంలో ఇచ్చిన మైండ్‌ఫుల్‌నెస్ యొక్క నాలుగు స్థాపనలపై చిన్న చర్చలు.

మైండ్‌ఫుల్‌నెస్ రిట్రీట్ యొక్క నాలుగు సంస్థలలోని అన్ని పోస్ట్‌లు

మైండ్‌ఫుల్‌నెస్ రిట్రీట్ యొక్క నాలుగు స్థాపనలు

తిరోగమనం నుండి బయటకు వస్తోంది

తిరోగమనం నుండి బయటికి రావడంపై నిరంతర సలహాలు, భావంలో అతిగా తృప్తిపడకుండా ఎలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి...

పోస్ట్ చూడండి
మైండ్‌ఫుల్‌నెస్ రిట్రీట్ యొక్క నాలుగు స్థాపనలు

ఒత్తిడి మరియు అంచనాలు

ఒత్తిడిని ప్రతిబింబిస్తుంది మరియు అది కొన్నిసార్లు మన అంచనాలకు ఎలా సంబంధం కలిగి ఉంటుంది.

పోస్ట్ చూడండి
మైండ్‌ఫుల్‌నెస్ రిట్రీట్ యొక్క నాలుగు స్థాపనలు

ధ్యానంలో భావోద్వేగాలతో పనిచేయడం

మైండ్‌ఫుల్‌నెస్ యొక్క నాలుగు స్థాపనలను వర్తింపజేయడం ద్వారా విచారం వంటి ప్రతికూల భావోద్వేగాలతో ఎలా పని చేయాలి.

పోస్ట్ చూడండి
మైండ్‌ఫుల్‌నెస్ రిట్రీట్ యొక్క నాలుగు స్థాపనలు

మంచి మరియు చెడు తిరోగమన రోజులు

ధ్యానం తిరోగమన సమయంలో "మంచి" మరియు "చెడు" రోజును ఏది నిర్వచిస్తుంది మరియు వాస్తవికంగా ఎలా అంచనా వేయాలి...

పోస్ట్ చూడండి
మైండ్‌ఫుల్‌నెస్ రిట్రీట్ యొక్క నాలుగు స్థాపనలు

మన పట్ల మరియు ఇతరుల పట్ల కరుణ

ఒక సింపోజియంలో జెఫ్రీ హాప్‌కిన్స్ తన ముఖ్య ప్రసంగం సందర్భంగా చెప్పిన ఒక అంశాన్ని ప్రతిబింబిస్తూ...

పోస్ట్ చూడండి