శూన్యతను గ్రహించే జ్ఞానం

అన్ని వ్యక్తులు మరియు అంతిమ లేదా అంతిమ పద్ధతిని సరిగ్గా అర్థం చేసుకునే వైఖరి విషయాలను ఉనికిలో ఉంది, అంటే మనస్సు స్వాభావిక ఉనికి యొక్క శూన్యతను గ్రహించడం.