ఉపసంపద (పాళీ: ఉపసంపన్న)

భిక్షువు లేదా భిక్షునిగా పూర్తి నియమావళి.